header
 
home wie zijn we contact onze gebieden biodiversiteit & beleid wat we doen lid worden Link's
 
Gecoro

In 1999 werd de Vlaamse wetgeving omtrent ruimtelijke ordening herzien. Het decreet voorziet in de oprichting van Gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening die de gemeente adviseren bij het uitstippelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ook in Asse werd een dergelijke GeCoRO opgericht. De samenstelling van de raad moet zodanig zijn dat alle maatschappelijke geldingen er vertegenwoordigd zijn, bij vb. de handelaars, de sociale organisaties, de jagers, en natuur- en milieuverenigingen. Zo heeft ook onze lokale natuurpunt afdeling een vertegenwoordiger in de gemeentelijke GeCoRO. Daarnaast zetelen er ook enkele deskundigen in de GeCoRO, namelijk architecten of mensen die professioneel met ruimtelijke ordening bezig zijn. En uiteraard zijn ook de gemeentelijke stedebouwkundig ambtenaar en de schepen van ruimtelijke ordening bij de werking van de GeCoRO betrokken.

Eén van de voornaamste taken van de GeCoRO betreft het uitbrengen van advies bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs). Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan legt in grote lijnen het gebruik van alle gemeentelijke gronden vast. Daarbij moet rekening gehouden worden met de richtlijnen van Vlaamse en provinciale plannen. Dat betekent dat in de praktijk reeds heel wat bestemmingen vastgelegd zijn, bij vb. de woonzones, industriegebieden, landbouwzones en natuurgebieden. Toch biedt het GRS de kans enkele belangrijke locale accenten vast te leggen.

De meer gedetailleerde invulling van het GRS kan gebeuren via zogenoemde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of RUPs. Ook bij dergelijke plannen kan de GeCoRO advies verlenen.

Verder kan de GeCoRO ook adviseren over vergunningsaanvragen, op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen, en adviseren bij opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. De adviezen van een GeCoRO moeten gemotiveerd zijn, maar ze zijn niet bindend. Bij de eindbeslissing moet de gemeente verwijzen naar het advies van de GeCoRO en wanneer  het advies niet gevolgd wordt moet ook dat gemotiveerd worden.

Het zijn misschien stuk voor stuk kleine stapjes die dankzij de aanwezigheid van Natuurpunt in de gemeentelijke adviesorganen genomen worden. Maar ze zijn wel belangrijk, ook al omdat ze er toe bijdragen om het nadenken over natuur en het creëren van kansen voor natuurontwikkeling meer en meer in het beleid in te voeren.